News
 
Gravatar
3
4
6
4
4

Ngh? spa là m?t trong nh?ng ngành ngh? dang phát tri?n m?nh m? t?i Vi?t Nam. Luong c?a nhân viên spa ph? thu?c vào nhi?u y?u t? nhu kinh nghi?m, k? nang, v? trí công vi?c, cung nhu chính sách luong thu?ng c?a t?ng co s? spa. Theo th? tru?ng lao d?ng, m?c luong trung bình c?a nhân viên spa t?i Vi?t Nam dao d?ng t? 5 tri?u d?n 15 tri?u d?ng/tháng. Tuy nhiên, ? các co s? spa cao c?p ho?c có th? tru?ng khách hàng d?t d?, m?c luong có th? cao hon, d?c bi?t là d?i v?i các chuyên viên cham sóc da, cham sóc co th? có k? nang chuyên sâu và kinh nghi?m lâu nam.

Ngoài luong co b?n, nhân viên spa cung có co h?i nh?n thêm ti?n thu?ng d?a trên hi?u su?t làm vi?c, doanh s? bán hàng, cung nhu các chính sách phúc l?i khác nhu b?o hi?m, du l?ch, ph? c?p an trua. Ð?i v?i các chuyên viên có trình d? chuyên môn cao, có th? nh?n du?c m?c luong h?p d?n hon thông qua các khoá dào t?o nâng cao k? nang và ch?ng ch? chuyên ngành.

Tuy nhiên, d? có m?c luong cao và co h?i thang ti?n trong ngành spa, nhân viên c?n không ng?ng nâng cao ki?n th?c, k? nang, và luôn duy trì tinh th?n nhi?t huy?t, s? nhi?t tình trong công vi?c. Ð?ng th?i, vi?c l?a ch?n co s? spa uy tín, có chính sách phúc l?i h?p d?n cung dóng vai trò quan tr?ng trong vi?c xác d?nh m?c luong và co h?i phát tri?n s? nghi?p c?a nhân viên spa.

>>> Tham kh?o chi ti?t v? thu nh?p cung nhu cách d? tang m?c luong c?a nhân viên spa ngay trong bài vi?t này c?a h?c vi?n Mega Academy: https://megaacademy.edu.vn/nghe-spa-luong-bao-nhieu/

 

#megaacademy #huongnghiep #nghenghiep #hocnghe

 

------------------
H?c vi?n th?m m? Mega Academy
- CN1: 88 Phan Chu Trinh, Thành ph? Buôn Ma Thu?t
- CN2: 146 Ngô Quy?n, Phu?ng 9, Thành ph? Cà Mau
- CN3: 218 Th?ng Nh?t, P. Phuong Sài, Thành ph? Nha Trang
- CN4: 40 Tru?ng Chinh, Xuân Phú, Hu?
- CN5: M37.38 Tôn Ð?c Th?ng, Xuân An, Phan Thi?t
- Website:
https://megaacademy.edu.vn/

 

Recognize 105 Views